skip to Main Content

Tìm hiểu về chương trình A Level ở Anh Quốc

Chương trình A-level ở Anh kéo dài 2 năm dành cho học sinh 16 19 tuổi. Chương trình A-level được biết đến như là trường bậc 6. Năm thứ nhất của chương trình bậc 6 được gọi là bậc 6 thấp, năm thứ hai được gọi là bậc 6 cao.

Back To Top